Een technicus nodig?

Wij hebben hem!

Contacteer ons nu

Aannemingsovereenkomst en Algemene voorwaarden B&A BVBA

Wordt Voorafgaandelijk uiteengezet hetgeen volgt:

Voor het vervullen van diverse aannemingsopdrachten op het vlak van elektrische, mechanische en bouwwerken, wenst de opdrachtgever een beroep te doen op de diensten van de dienstverlener. De dienstverlener is bereid dergelijke diensten te leveren en beschikt over de nodige kennis, bekwaamheid en ervaring in dit domein.

Partijen willen derhalve bij deze overeenkomst de modaliteiten en de voorwaarden bepalen waaronder zij de dienstenverlening op totaal onafhankelijke basis gestalte willen geven.

1.      VOORWERP

B&A zal de omschreven werken in bijlage uitvoeren  in volstrekte autonomie. De contactpersoon van B&A zal fungeren als projectleider en zal eveneens toezicht houden en gezag uitvoeren op zijn eigen personeel of aangestelden. De heer Bart Vanderstraeten zal optreden als coördinator-contactpersoon voor de dienstverlener. Voor de opdrachtgever zal ………………………………………………………………………. Optreden als coördinator-contactpersoon.

De opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag of controle uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.

Het verrichte werk wordt geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever bij gebrek van enig protest door aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen na aflevering ervan of beëindiging van de opdracht.

Het is B&A toegestaan om voor uitvoering van de werken beroep te doen op onderaannemers.

De opdrachtgever heeft het recht om de werken te controleren. Hiermee doe hij geenszins afbreuk aan de autonomie waarin het werk wordt verricht. Kosten van zulke controles zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal zijn wettelijk verplichtingen nakomen zoals voorzien inde wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze betreffende “de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.

B&A zal met haar eigen personeel of uitvoeringagenten voor wie zij de volledige verantwoordelijkheid draagt, de opdrachten zoals voorzien in de opdrachtbevestiging uitvoeren. Overeenkomstig artikel 31, $1 van de wet van 24/7/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan het naleven en doen naleven door de opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de opdrachtgever zouden worden gegeven in uitvoering van de opdracht, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de opdrachtgever op de werknemers of aangestelden die B&A zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

2.      DUUR

Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. De uitvoering van de dienstenverstrekking neemt een aanvang op ………………………………………………………………..

Per opdracht zal door de opdrachtgever een bestelbon worden opgesteld, waarop ondermeer de geplande aanvang en einddatum van de werken worden vermeld.

Elke partij kan deze overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen, mits het naleven van een opzeggingstermijn van 1 week, welke per aangetekend schrijven, mail of fax moet worden betekend. Indien één van de partijen de overeenkomst beëindigt zonder het in acht nemen van de voornoemde opzeggingstermijn, zal zij aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 1 werkweek van 38 uren.

Bovendien heeft, in geval van ernstige tekortkomingen van een partij aan haar verplichtingen, de andere partij het recht om de overeenkomst te verbreken zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.

3.      PRIJS

Er wordt overeengekomen dat de dienstverlening door B&A zal geschieden volgens diens recentste tarieven.

De dienstverlener zal haar prestaties aan de opdrachtgever factureren, overeenkomstig de als bijlage toegevoegde facturatievoorwaarden. De facturen worden opgesteld zonder BTW, met vermelding “BTW verlegd”.

De opdrachtgever wordt een termijn opgelegd voor betaling van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Indien de opdrachtgever meer dan 7 dagen in gebreke blijft de factuur te voldoen, dan heeft B&A het recht de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig op te schorten tot dat alle betalingen zijn verricht.

Indien er geen betaling bekomen wordt binnen de  30 dagen na factuurdatum wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een wettelijke intrest gelijk aan de rentevoet van de Nationale Bank verhoogd met 2%, meteen minimum van 12% per jaar met een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75.00 euro, en een maximum van 2.500.00 euro. Dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten, vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten. In het geval er geen tijdige betaling volgde van één of meerdere facturen, dit zowel in hoofdsom, intrest als schadebeding, worden alle, zelfs nog niet vervallen facturen, volledig opeisbaar. De opdrachtgever kan zich aldus niet meer beroepen op enig betalingsuitstel.

Protesten tegen gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

De tarieven evolueren mee met de werkingskosten. Verhoging van de tarieven zal op jaarbasis de aanpassing aan het indexcijfer van de consumptieprijzen +1% niet overschrijden.

4.      AANSPRAKELIJKHEID

De aangegane overeenkomst is steeds een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis.

De aansprakelijkheid van B&A is strikt beperkt tot de haar toevertrouwde taken. B&A staat onder geen enkel voorwendsel in voor de gevolgen, vergissingen, fouten, vergetelheden van de opdrachtgever in de hem toevertrouwde opdracht.

Elke goedkeuring van de door B&A uitgevoerde werken houdt aanvaarding in voor zichtbare gebreken. B&A zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of kosten van welk aard ook, daaronder begrepen gederfde winst, productieverliezen, verlies van cliënteel, toename van afschrijvingen, enz. facturen dienaangaande van derden kunnen niet op B&A worden verhaald. De eerste schijf van 1.500,00 euro van bovenvermelde direct schade wordt steeds gedragen door de opdrachtgever. De schadevergoeding die desgevallend door B&A dient betaald te worden kan nooit meer bedragen dan 3.750.00,00 euro, letsel-, zaak en onstoffelijke schade vermengd, lasten, kosten, taksen, onderzoeksmaatregelen, honoraria van deskundigen, experts, advocaten, revisoren, architecten, ingenieurs, etc. inbegrepen, per schadegeval en inclusief: schade door brand, rook , ontploffing en water € 625.000,00, accidentele pollutie € 625.000,00, onstoffelijke schade als gevolg van een gedekte schade € 625.000,00, zuivere onstoffelijke schade € 625.000,00, schade door burenhinder ert. 544 Bw € 625.000,00.

Bij vaststelling van schade veroorzaakt door een werknemer, aangestelden en werknemers van onderaannemers van B&A dient dit onmiddellijk worden gemeld aan de projectleider van B&A. vervolgens dient de schade te worden omschreven en schriftelijk aan B&A worden bezorgen, dit uiterlijk 3 werkdagen na het veroorzaken van de feiten. De omschrijving dient te omvatten: naam van de werknemer die de schade veroorzaakte, aard van de schade en didactisch materiaal. Opmerkingen die deze procedure niet volgen, alsook om het even welke eventueel uitgevoerde herstellingen zonder schriftelijke goedkeuren van B&A zullen niet als ontvankelijk worden beschouwd. De schade die ontvankelijk wordt verklaard zal via een aparte creditnota worden geregeld. Alle door B&A opgemaakte facturen dienen binnen de op factuur vermelde termijn worden voldaan, schadegevallen kunnen geen aanleiding geven tot eventuele vertraging van deze.

De opdrachtgever garandeert dat alle te onderhouden, te gebruiken of te bedienen machines of installaties steeds voldoen aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsvoorschriften en vrijwaart B&A dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd toestel, apparaat of machine of onderdeel ervan.

5.      GEHEIMHOUDING

B&A verbindt zich tot de meest strekte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen van de opdrachtgever. B&A verbindt zich ertoe alle in uitvoering van onderhavige overeenkomst verkregen documentatie en informatie in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden. B&A kan echter niet garant staan voor onderaannemers of derden.

Daarenboven wordt de aansprakelijkheid van B&A beperkt tot wat zij zelf kan opleggen aan haar personeel of aangestelden en zal de eventuele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever nooit meer mogen en kunnen bedragen dan wat B&A effectief bekomt van haar personeelsleden of aangestelden.

6.      ALLERLEI

Elke verandering in opdracht, die een wijziging van de omvang of de complexiteit tot gevolg heeft, wordt vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van zesendertig maanden na de beëindiging der samenwerking personeel, uitzendkrachten of gewezen personeel van B&A over te nemen of in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via dochter- of nevenvennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke rechtspersoon, om dan prestaties voor hem te laten verrichten. De opdrachtgever zal tijdens dezelfde periode ook, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, met geen personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, of gewezen personeel van B&A samenwerken op zelfstandige basis of in onderaanneming, zelfs niet wanneer deze persoon of personen een eigen vennootschap hebben opgericht of voor concurrente bedrijven werken. Elke overtreding ter zake zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 22.500,00 per inbreuk en per persoon.

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavig overeenkomst.

Alle betwistingen die eruit voortspruiten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde of andere rechtbanken.

7.      SLOTBEPALINGEN

Huidige overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken en overeenkomsten.

De opdrachtgever zal deze overeenkomst binnen de 10 dagen het dubbel van deze overeenkomst voor akkoord ondertekend terugzenden, zoniet wordt een akkoord met deze overeenkomst beschouwd vanaf de aanvang van de werken voor B&A.

Dringend nood aan technische profielen?

Moet uw machinepark dringend onderhouden worden, kampt u met een tijdelijk tekort aan technisch personeel of wilt u een volledig bouwproject uitbesteden? Vertrouw op B&A Technics!

Technieker nodig?

Op zoek naar een technische job?

Heeft u een technisch profiel en zoekt u een boeiende en afwisselende job? Bekijk onze vacatures en stel uzelf direct kandidaat!

Solliciteer bij B&A Technics